Obsah

Sportovní areál Mírová

Návštěvní řád

Sportovní areál - hřiště Mírová


Základní informace - Návštěvní řád

 

 

Návštěvní řád sportovního areálu

OBCE  MÍROVÁ

účinnost od  19.02.2007

 

Obsah:

Čl. 1   Základní ustanovení
Čl. 2   Vstup do sportovního areálu
Čl. 3   Pořádání hromadných akcí
Čl. 4   Práva a povinnosti návštěvníků
Čl. 5   Zakázané činnosti
Čl. 6   Vykázání návštěvníků ze sportovního areálu
Čl. 7   Závěrečné ustanovení

 

   

Čl. 1   Základní ustanovení

 

Tento návštěvní řád stanoví základní pravidla pro návštěvníky sportovního areálu:

Název: Sportovní areál obce Mírová

Adresa: Mírová 40

Provozovatel: Sbor dobrovolných hasičů obce Mírová

 

 

Čl. 2   Vstup do sportovního areálu

 

1) Vstup a používání sportovního areálu je dovoleno pouze v době stanovené provozním  řádem. Vstupem do prostoru sportovního areálu je každý povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů správce sportovního areálu.

2) Při vstupu do sportovního areálu je každý povinen ohlásit se u jeho správce. V případě   sportovních družstev tak učiní jejich vedoucí. V případě hromadných akcí tak učiní pořadatel těchto akcí.

3) Dětem mladším 10 let je přístup do sportovního areálu dovolen jen s doprovodem osoby starší 18 let.

4) Do sportovního areálu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

5) Do sportovního areálu je zakázáno vodit zvířata.

6) V celém sportovním areálu platí zákaz kouření.

 

                                              
Čl. 3   Pořádání hromadných akcí

 

1) Hromadnou akcí se rozumí soutěž mezi nejméně dvěma sportovními družstvy (např. zápas v kopané apod.).

2) V případech, kdy ve sportovním areálu pořádá akce jiný subjekt než provozovatel, je tento subjekt povinen zajistit pořadatelskou službu na vlastní náklady.

 

 
Čl. 4   Práva a povinnosti návštěvníků

 

Práva:

1) Poskytnutí nutného vybavení odpovídající zvolené sportovní činnosti (sloupky, sítě     apod.).

2) Zamluvit předem zvolené sportoviště osobně či telefonicky.

3) Hygienická zařízení: šatny, mobilní WC.

4) Čistota a připravenost sportoviště na zvolenou hodinu.

 

Povinnosti:

1) Každý návštěvník je povinen:

        -  respektovat pokyny správce sportovního areálu

        -  zachovávat čistotu a pořádek všech míst a zařízení sportovního areálu

        -  při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i bezpečnosti ostatních osob

        -  vstupovat na jednotlivé plochy pouze ve sportovní obuvi pro daný sport

        -  jakoukoliv zjištěnou závadu nebo poškození sportovního zařízení

           neprodleně oznámit správci areálu

        -  sportovní pomůcky po jednotlivých plochách přenášet tak, aby nedošlo

            k poškození povrchu

 

2) Přání a stížnosti týkající se provozu nebo činností správce areálu mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu ústně nebo zápisem do knihy stížností a připomínek, která je k dispozici u správce areálu nebo na obecním úřadě.

 

                                  
Čl. 5   Zakázané činnosti

 

1) Ve sportovním areálu je zakázáno:

        -  svévolně poškozovat a ničit  zařízení a vybavení jednotlivých sportovišť

        -  kouřit v celém sportovním areálu

        -  požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky

        -  odhazovat odpadky (včetně žvýkaček) mimo určené nádoby

        -  znečisťovat plochy pliváním

        -  vnášet do areálu skleněné nádoby a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků

        -  používat skateboardy, kolečkové brusle a koloběžky mimo asfaltovou plochu

         -  jezdit na kole (i opírat kola o oplocení)

        -  ničit zeleň

        -  houpat a zavěšovat se na brankách

        -  chovat se hlučně a vulgárně

 

2) Na jednotlivých sportovištích je zakázáno:

        -  konzumovat jídlo a nápoje (kromě balené vody)

        -  divákům vstupovat na sportovní plochy

 

                                             
Čl. 6   Vykázání účastníků ze sportovního areálu

 

1) Ze sportovního areálu bude vykázán návštěvník, který nedodržuje pravidla daná tímto návštěvním řádem a to i přes napomenutí či neuposlechnutí pokynů správce sportovního areálu nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.

2) Opakované porušení tohoto návštěvního řádu může mít za následek nejen vykázání návštěvníků ze sportovního areálu, ale i možnost odepření nebo zrušení pronájmu konkrétní osobě či skupině osob.

3) Neopustí-li návštěvník v takovýchto případech sportovní areál na vyzvání, může správce požádat o zákrok Polici ČR.

 

                                             
Čl. 7   Závěrečné ustanovení

 

Návštěvní řád nabývá platnosti dnem 19.02.2007

                                                                                                

 

V Mírové  dne 24.11.2006                                                      Jiří  Valenta

                                                                                                      starosta obce