Obsah

Sportovní areál Mírová

Provozní řád

Sportovní areál - hřiště Mírová

 

Základní informace - Provozní řád

 

   

            Provozní řád sportovního areálu

          OBCE  MÍROVÁ

                                                                                  účinnost od  19.02.2007

   

Obsah:

Čl. 1   Základní ustanoven
Čl. 2   Provozní doba
Čl. 3   Pronájem hřiště
Čl. 4   Sportovní zařízení
Čl. 5   Provoz a údržba sportovního areálu
Čl. 6   Pořádání hromadných akcí
Čl. 7   Ochrana zdraví návštěvníků
Čl. 8   Závěrečné ustanovení

 

                                              

                          Čl. 1.   Základní ustanovení

 

1) Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozování následujícího sportovního areálu :

Název :   Sportovní areál obce Mírová

Adresa : Mírová 40

Provozovatel:    Sbor dobrovolných hasičů obce Mírová

 

2) Sportovní areál je určen ke sportovnímu vyžití veřejnosti.

 

                                             
            Čl.  2   Provozní doba

 

1)  Provozní doba sportovního areálu se stanovuje vždy po domluvě se správcem areálu

 p. Holečkem na adrese Mírová 106 ( naproti hřišti) nebo tel. 352666303, mob.724075191

Fotbalové hřiště

Asfaltová plocha /v zimním období ledová plocha/

Tenisové hřiště

 

2)  Osvětlení hřiště musí být v souladu s bezpečnostními předpisy a účelné.   Uživatel(nájemce) odpovídá za ekonomické využití a zamezí tomu, aby osvětlení bylo bezdůvodně rozsvěcováno a zhasínáno.
Osvětlení musí být v případě využívání hřiště do 15minut po ukončení provozní doby.

 

3) V případě nepříznivého počasí bude v provozní době areál uzavřen.

 

                                                                                  Čl.  3   Pronájem hřišť

 

 

Hřiště Nájemné za 1 hodinu
Fotbal - tráva 100,- Kč/ 1 hodina
Asfaltová - plocha 80,- Kč/ 1 hodina
Místní a děti zdarma
Tenis - antuka 70,- Kč/ 1 hodina

 

                                        
                  Čl.  4   Sportovní zařízení

 

Ve sportovním areálu jsou k dispozici následující sportovní zařízení:

a) 1 hřiště travnatý povrch - fotbal
b) 1 asfaltová plocha  -  a v zimním období ledová plocha
c) 1 tenisový kurt – tenis
d) 1 tréninková plocha sloužící výhradně Sboru dobrovolných hasičů                        

 

 

                   Čl.  5   Provoz a údržba sportovního areálu

 

1) Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá správce.

2) Správce sportovního areálu vede provozní deník, do kterého zaznamenává počty hodin zatížení, závady a jím provedenou údržbu.

3) Údržba hřiště:

  • průběžná údržba: na závěr provozní doby se v případě potřeby zamete asfaltová      plocha a odstraní se případné nečistoty. V případě spadu pylu je vhodné na konci týdne spláchnout povrch tlakem vody. V případě spadu listí je nutné provádět jeho pravidelné odstranění.
  • zimní údržba asfaltové plochy: napadaný sníh lze odstraňovat dřevěným hrablem nebo koštětem, aby se neničil povrch plochy v případě ledové plochy se sníh odklízí též hrablem.
  • jarní údržba: na zahájení sezóny se provede dokonalá údržba všech hřišť ve sportovním areálu.

4) Údržba zeleně ve sportovním areálu se provádí dle potřeby.

5) Sportovní areál zahrnuje uzamykatelné šatny a mobilní WC.

6) Výsledky prováděných technických kontrol týkajících se zařízení areálu a přijatá opatření jsou zakládány v originálním vyhotovení u správce sportovního areálu.

7) Správce areálu je povinen v případě úrazu či nehody sepsat záznam o události do knihy úrazů.

8) Správce areálu je povinen vést řádně knihu stížností a připomínek návštěvníků sportovního areálu.

 

                                                                     Čl.  6    Pořádání hromadných akcí

 

1) Hromadnou akcí se rozumí soutěž mezi nejméně dvěma sportovními družstvy (např. zápas v kopané apod.).

2) V případech, kdy ve sportovním areálu pořádá hromadné akce jiný subjekt než provozovatel areálu, je tento subjekt povinen zajistit pořadatelskou službu na vlastní náklady.

 

                                                                     Čl.  7   Ochrana zdraví nájemníků

 

1) K seznámení návštěvníků s provozem sportovního areálu je určen návštěvní řád,
který je v provozní době  k dispozici u správce areálu.

2) U správce areálu je uložena vybavená lékárnička první pomoci určená k ošetření drobných zranění návštěvníků sportovního areálu.

3) V provozní době je přítomen správce areálu zajišťující provoz sportovního areálu.

4) Důležitá telefonní čísla pro návštěvníky sportovního areálu:

Správce areálu: 352 666 303 nebo mob. 724 075 191

Záchranná služba: 155

Hasiči: 150

Policie ČR: 158 nebo Policie ČR Nová Role 353851615

Záchranný integrovaný systém: 112

 

          Čl.  8   Závěrečné ustanovení

 

Provozní řád nabývá platnosti dnem 19.02.2007

                                                                                              

V Mírové : 24.11.2006                                                               Jiří  Valenta

                                                                                                        starosta obce